Músicas

TU TU TU TOKEA HASHOFAR

Tu Tu Tu tokeá hashofar

Tu Tu Tu tokeá hashofar

Shaná Tová Shaná Tová

Tu Tu Tu tokeá hashofar

Shaná Tová Shaná Tová

Shaná Tová leabá, Shaná Tová leima,

Shaná Tová Shaná Tová lekól hamishpachá

Shaná Tová lessaba, Shaná Tová lessavta,

Shaná Tová Shaná Tová lekól hamishpachá

 

SHANA TOVA UMETUKA

Shaná tová tová umetuká

Shnat osher vessimchá

Laieladim velamorá

Brachót tovót lekól hachaverim

Shalom veahava uneshikót laalafim

Uneshikót laalafim.